ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 1. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի տարեկան պահանջարկի (քվոտաների) հաշվարկ ու ներկայացում ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների հսկման կոմիտեին:

 2. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ներմուծման վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմում:

 3. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ՀՀ ներկրման և ՀՀ-ից արտահանման վերահսկում ու կանոնակարգում, ներմուծման և արտահանման հավաստագրերի տրամադրում, հավաստագրերի միջպետական փոխանակության ապահովում:

 4. Դեղերի և դեղանյութերի ՀՀ ներկրման և ՀՀ-ից արտահանման վերահսկում` թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի հաշվառման նպատակով:

 5. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Ազգային ցանկի պարբերական վերանայմանը մասնակցություն:

 6. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության վերահսկման ու կասեցման միջազգային պարտավորությունների իրականացման աշխատանքներին մասնակցություն:

 7. ՀՀ պետական կառավարման, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կողմից ներկայացված տարբեր դեղերի (այդ թվում` անասնաբուժական), կենսակտիվ հավելումների, բուժագեղարարական միջոցների և դեղագործական այլ արտադրանքի մասնագիտական փորձաքննություն:

 8. Մասնակցություն ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ՀՀ դեղագործական կազմակերպություններում անցկացվող մասնագիտական ստուգումներին և ուսումնասիրություններին լիցենզավորման պայմանների, դեղագործական կանոնների խախտումների, կեղծ ու անորակ դեղերի և դեղագործական այլ արտադրանքի բացահայտման նպատակով:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Հասմիկ Էդուարդի Մարտիրոսյան

Դեղագետ

Հեռախոս` (+37410) 231682, 230896, 234732, 232091 129

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ`

 1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 2. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 5. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, բժշկական օգնության և սպասարկման, բժշկական միջին մասնագիտական ու բարձրագույն կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշումը

 7. Հայաստանի Հանրապետությունում հuկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրuորների կազմը (ցանկը) հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի oգոuտոuի 21-ի N 1129-Ն որոշումը

 8. Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության uոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1717-Ն որոշումը

 9. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող դեղատոմuային ձևաթղթերը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի oգոuտոuի 14-ի N 759 որոշումը

 10. ՀՀ տարածքում դեղատոմuերի դուրuգրման և դեղերի բացթողման կարգը հաuտատելու մաuին Հայաuտանի Հանրապետության ԱՆ-ի 2002 թվականի փետրվարի 26-ի N 100 հրամանը

 11. «Թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն (հոգեմետ) նյութերի մանր, խոշոր և առանձնապեu խոշոր չափերը uահմանելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2007 թվականի հունվարի 19-ի N 59-Ն հրամանը

 12. Թմրամիջոցների մասին ՄԱԿ-ի 1961 թվականի միասնական կոնվենցիա` 1972 թվականի արձանագրության համապատասխանությամբ կատարված փոփոխություններով և լրացումներով

 13. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապoրինի շրջանառության դեմ պայքարի մաuին ՄԱԿ-ի 1988 թվականի դեկտեմբերի 19-ի Կոնվենցիան

 14. Հոգեմետ նյութերի մաuին 1971 թվականի Կոնվենցիան

 15. Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման կարգը և այդ գովազդին ներկայացվող պահանջները հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1608-Ն որոշումը

 16. Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի ապրիլի 13-ի N07-Ն և դրա մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 2018 թվականի մայիսի 31-ի N14-Ն հրամանները

 17. «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի հատկացման կարգը հաuտատելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի N 74-Ն հրամանը

 18. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության սահմանած` դրանց պրեկուրսորների արտադրության, արտահանման, ներմուծման կամ մեծածախ առեվտրի իրականացման լիցենզավորման կարգերը եվ այդ գործունեությունների իրականացման լիցենզիաների ձևերը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի մարտի 18-ի N 281-Ն որոշումը

 19. Թմրամիջոցների եվ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի եվ դրանց պրեկուրսորների շրջանառության կանոնները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի N 270-Ն որոշում