ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 1. ընկերության ներքին և արտաքին փաստաթղթաշարժի կազմակերպում,

 2. հայտատուների հետ կապերի ապահովում,

 3. գրանցման նպատակով ներկայացված հայտերի և կից փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրություն,

 4. գրանցման հավաստագրերի հետ կապված աշխատանքների իրականացում,

 5. դեղերը գրանցելու, գրանցումն անվավեր ճանաչելու և մերժելու վերաբերյալ ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամաններով սահմանված աշխատանքների իրականացում,

 6. կենտրոնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով () աշխատանքների իրականացում,

 7. ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի գրանցման նպատակով հայտերի կամ գրությունների հետ աշխատանքների իրականացում,

 8. գրանցման նպատակով ներկայացվող էլեկտրոնային հայտերի և կից փաստաթղթերի (e-submission) գրությունների հետ աշխատանքների իրականացում,

 9. փաստաթղթերի արխիվացում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Աիդա Ռոստոմի Մալխասյան

Դեղագետ

Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 110

Ֆաքս՝ (+374 10) 232942

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 2. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 5. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 7. ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության կարգը, պետական գրանցման հավաuտագրի ձևն ու նկարագիրը, ՀՀ-ում գրանցված դեղերի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը հաuտատելու մաuին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 7-ի N123-Ն հրամանը

 8. Ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 22-Ն հրամանը

 9. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 22-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 19-ի N 02-Ն հրամանը