ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

ՀՀ-ում գրանցման ներկայացրած դեղերի, բժշկական նշանակության առարկաների և սարքերի, անասնաբուժական դեղերի, բուժիչ գեղարարական միջոցների փորձաքննություն և արժևորում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Ալիսա Արմենի Հայրապետյան

Դեղագետ

Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 131

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 2. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 5. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում կլինիկական փորձարկումների թույլտվության տրամադրման, այդ նպատակով իրականացվող փորձաքննության կարգերը, պահանջվող փաստաթղթերի ցանկերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002թ. հունվարի 24-ի N63 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N168-Ն որոշումը

 7. Հայաuտանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, բժշկական oգնության և uպաuարկման, բժշկական միջին մաuնագիտական ու բարձրագույն կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերը հաuտատելու մաuին Հայաuտանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի հունիuի 29-ի N 867 որոշումը

 8. Հայաստանի Հանրապետությունում հuկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրuորների կազմը (ցանկը) հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի oգոuտոuի 21-ի N 1129-Ն որոշումը

 9. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

 10. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 11. ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության կարգը, պետական գրանցման հավաuտագրի ձևն ու նկարագիրը, ՀՀ-ում գրանցված դեղերի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը հաuտատելու մաuին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 7-ի N123-Ն հրամանը

 12. Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի ապրիլի 13-ի N07-Ն և դրա մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 2018 թվականի մայիսի 31-ի N14-Ն հրամանները

 13. Ցածր պահանջարկ ունեցող, սակայն կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 22-Ն հրամանը

 14. Կենդանական ծագում ունեցող մթերքներում անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշումը

 15. ՈՒղեցույց հայտատուների համար

 16. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 22-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 19-ի N 02-Ն հրամանը