ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

1.Գրանցմանը ներկայացված դեղերի  կլինիկական/դեղաբանական փորձաքննութ­յուն և վերջնական ամփոփում

Կլինիկական/դեղաբանական փորձաքննության իրականացում, մասնավորապես՝ դեղի ընդհանուր բնութագրի (ԴԸԲ), ներդիր թերթիկի, կլինիկական և նախակլինիկական  փորձարկում­­ների հաշվետվությունների, դեղերի անվտանգութ­յան պարբերական հաշվետվությունների (ԴԱՊՀ) և կենսահամարժեքության  (ԿՀ)  ուսումնասիրում, միջազգային տվյալների հետ համադրում, վերջնական եզրակացության ձևավորում և ներկայացում Դեղաբանական խորհրդի քննարկմանը գրանցման նպատակով: 

2. Հետգրանցումային փոփոխությունների կլինիկական/ դեղաբանական փորձաքննություն

Ներկայացված հետգրանցումային փոփոխությունների կլինիկական, դեղաբանական փորձաքննության իրականացում՝ դեղի ընդհանուր բնութագրի (ԴԸԲ), ներդիր թերթիկի  ուսումնասիրում, միջազգային ժամանակակից չափանիշներին  համապատասխանեցում: 

3. ՀՀ-ում կլինիկական փորձարկումների փաստաթղթերի փորձաքննություն

ՀՀ-ում կլինիկական հետազոտություններ անցկացնելու թույլտվությունը ստանալու նպատակով ներկայացված փաստաթղթերի փորձաքննություն: ՀՀ-ում կլինիկական հետազոտությունների անցկացման պահանջների մշակում, խորհրդատվության տրամադրում:

4. Հանրապետության բժշկագիտական հանրությանը դեղաբուժության տարբեր  ոլորտների նորագույն, օբյեկտիվ, ապացույցների վրա հիմնված տեղեկատվության ապահովում

“Դեղեր և բժշկություն” գիտաբժշկական տեղեկագրի տպագրում  և կենտրոնի կայքում տեղադրում (տարեկան` 4 համար):

5. Ռացիոնալ դեղաբուժմանն աջակցում

5.1. Հիմնական դեղերի (ՀԴ) գաղափարախոսության ներդրում Հանրապետության առողջապահության համակարգում:

5.2. ՀԴ-ի ցանկի կազմում,  պարբերական  վերանայում, համալրում:

5.3. Հանրապետության առողջապահության  համակարգում ռացիոնալ դեղաբուժ­ման սկզբունքների ներդրում` կլինիկական դեղաբուժության ուսումնամեթո­դական ձեռնարկների, կլինիկական ուղեցույցների և հանձնարարականների, բուժման պրոտոկոլների և ստանդարտների կազմմամբ, տպագրմամբ և գրա­խոսմամբ, ինչպես նաև մասնագետների համար ուսուցողական սեմինարների կազմակերպման միջոցով:

5.4. Հանրապետության առողջապահության  հիմնարկներում  դեղերի կիրառման (դեղաբուժության) օրինաչափությունների ուսումնասիրություն` առավել տա­րած­ված սխալների հայտնաբերման նպատակով և դրանց  շտկում մասնա­գետ­ների գիտելիքների կատարելագործման շնորհիվ:

6.Գրանցված դեղերի և հետգրանցումային փոփոխությունների  ենթարկված դեղերի  ներդիր-թերթիկի, ընդհանուր բնութագրի, փաթեթի գծապատկերի մշակում և տեղադրումը կենտրոն կայքում

7.Կենտրոնի  WEB-կայքի նյութերի մշակում և տեղադրում

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Անահիտ Հրայրի Այվազյան

Բժիշկ-դեղաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 122

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 2. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. Հայաստանի Հանրապետությունում կլինիկական փորձարկումների թույլտվության տրամադրման, այդ նպատակով իրականացվող փորձաքննության կարգերը, պահանջվող փաստաթղթերի ցանկերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002թ. հունվարի 24-ի N63 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N168-Ն որոշումը

 5. Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության uոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1717-Ն որոշումը

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող դեղատոմuային ձևաթղթերը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի oգոuտոuի 14-ի N 759 որոշումը

 7. ՀՀ տարածքում դեղատոմuերի դուրuգրման և դեղերի բացթողման կարգը հաuտատելու մաuին Հայաuտանի Հանրապետության ԱՆ-ի 2002 թվականի փետրվարի 26-ի N 100 հրամանը

 8. Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի ապրիլի 13-ի N07-Ն և դրա մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 2018 թվականի մայիսի 31-ի N14-Ն հրամանները

 9. «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի հատկացման կարգը հաuտատելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի N 74-Ն հրամանը

 10. Դեղերի կլինիկական հետազոտություններ անցկացնելու թույլտվություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և էթիկայի հարցերի հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011թ. մայիսի 17-ի N05-Ն հրամանը

 11. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

 12. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 13. ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության կարգը, պետական գրանցման հավաստագրի ձևն ու նկարագիրը, ՀՀ-ում գրանցված դեղերի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 7-ի N123-Ն հրամանը

 14. Դեղերի կլինիկական հետազոտություններ անցկացնելու թույլտվություն ստանալու համար էթիկայի հարցերի հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար 2018թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 3202-Ա հրամանը

 15. Հայաստանի Հանրապետությունում պատշաճ կլինիկական գործունեության կանոնները հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թ. մայիսի 17-ի թիվ 25-Ն հրամանը