Download this file (Appendix_1.pdf)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, երկլեզու]
Download this file (Appendix_1_rus.pdf)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, հայերեն]
Download this file (Appendix_2.pdf)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, երկլեզու]
Download this file (Appendix_2_rus.pdf)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, հայերեն]
Download this file (Appendix_3_arm_new.pdf)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, հայերեն]
Download this file (Appendix_3_new.pdf)Բեռնել[Գրանցման ակտերի ձևեր, երկլեզու]
Download this file (Post-regsitration changes application_Final_arm_4.pdf)Բեռնել[Հետգրանցումային փոփոխության հայտ ]