Download this file (Registration dossier format and structure_VET_en_12.07.2019_Edited.pdf)Բեռնել[Անասնաբուժական դեղերի գրանցման դոսյեի ներկայացում և ձևաչափ/Ֆայլը առկա է անգլերեն]