1. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի և դեղանյութերի արտադրության պատշաճ արտադրական գործունեության կանոններին համապատասխանության դիտարկման, պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի տրամադրման կարգերը, ինչպես նաև դեղերի արտադրության լիցենզավորման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2010 թ. նոյեմբերի 25-ի N1603-Ն ու Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2013 թ. սեպտեմբերի 23-ի N1089-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N199-Ն որոշումը
  2. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության կանոնները ներդնելու եվ դեղերի շրջանառության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու ժամանակացույցը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի մայիսի 28-ի N 734-Ն որոշումը
  3. ՀՀ-ում դեղերի և դեղանյութերի արտադրության պատշաճ արտադրական գործունեության կանոններին համապատսխանության դիտարկման վճարի առավելագույն չափը հաստատելու մասին Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 6-ի N189-Ա հրամանը
  4. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոմիության դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեությանը և դեղերի պատշաճ բաշխման գործունեությանը կանոնակարգող իրավական ակտերի ներդաշնակության ապահովման մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012թ. հունիսի 15 N1396-Ա հրամանը