Փորձագիտական խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծված մարմին է, որի գործառույթներն են.

 • դեղագործական արտադրանքի տեսակի որոշումը,
 • դեղագործական արտադրանքի պետական գրանցման ներկայացված հայտերի փորձաքննության արդյունքների գնահատումը և պետական գրանցման կամ գրանցման մերժման նպատակահարմարության մասին եզրակացությունների տրամադրումը,
 • փորձաքննության մեջ գտնվող դեղերի` դեղատոմսային, առանց դեղատոմսի տրվող, հիմնական և հսկվող դեղերի ցանկերին պատկանելության որոշումը,
 • դեղերի կիրառման հրահանգների հաստատումը:

 

ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`

Էլմիրա Արտաշեսի Ամրոյան

Բժիշկ-դեղաբան, պրոֆեսոր, բժշկական գիտությունների դոկտոր

Հեռախոս` (+374 10) 232091, 231682, 230896 109

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. Հայաստանի Հանրապետությունում նոր դեղերի կլինիկական հետազոտությունների անցկացման կարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի հունվարի 24-ի N 63 որոշումը

 5. Հայաստանի Հանրապետությունում հuկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրuորների կազմը (ցանկը) հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի oգոuտոuի 21-ի N 1129-Ն որոշումը

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պետական գրանցման կարգը և դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության վարձի չափերը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 25-ի N 347 որոշումը

 7. ՀՀ-ում դեղերի պետական գրանցման փորձաքննության կարգը, պետական գրանցման հավաuտագրի ձևն ու նկարագիրը, ՀՀ-ում գրանցված դեղերի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը հաuտատելու մաuին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի փետրվարի 7-ի N123-Ն հրամանը

 8. Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի մայիսի 14-ի N 17-Ն հրամանը և դրա մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 22 հունվարի 2014 թվականի N 80-Ա հրաման

 9. Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Դեղաբանական խորհրդի լիազորությունները հաստատելու մասին Հայաuտանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 21-Ն հրամանը