Download this file (Pharmacovigilance Guideline.pdf)Բեռնել[դեղերի անվտանգության դիտարկման ուղեցույց/Ֆայլը առկա է անգլերեն]