Արտադրատեսակի տեսակային պատկանելիության (դեղեր, սննդային հավելումներ, հիգիենայի միջոցներ կամ բժշկական արտադրատեսակներ և այլն) վերաբերյալ եզրակացություն տրամադրելու համար (ծառայությունը վճարովի է) անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը, տեղեկությունները՝

  1. արտադրատեսակի անվանումը,

  2. արտադրատեսակը արտադրող ընկերության տվյալները` անվանումը, հասցեն, երկիրը,

  3. արտադրատեսակը արտադրող երկրում (ինչպես և այլ երկրներում (առկայության դեպքում)) պետական գրանցում (կիրառման թույլտվություն կամ հավաստագիր) ունենալու վերաբերյալ տեղեկատվություն,

  4. որակը հավաստող փաստաթղթեր և/կամ, որակի համապատասխանության հայտարարագիր (Declaration of Conformity),

  5. արտադրանքի բաղադրության վերաբերյալ տեղեկատվություն (ակտիվ բաղադրատարրերի համընդհանուր անվանումները և դեղաչափերը),

  6. արտադրատեսակի պիտակավորումը, մակնիշավորումը, պարզ գունավոր նկարները, գծապատկերները կամ գծագրերը, կամ նմուշը,

  7. արտադրատեսակի կիրառման ձեռնարկը, հրահանգը,

  8. վճարման անդորրագիրը *: 

Փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել հայերենով, կամ նշված լեզուներից որևէ մեկով՝ ռուսերեն, անգլերեն: 

 

* Արտադրատեսակի կարգավիճակի վերաբերյալ փորձաքննությունը 20000 (քսան հազար AMD) դրամ 1 արտադրատեսակի (անվանում) համար։ Վճարման ռեկվեզիտները բերված են ստորև: Ներկայացված փաստաթղթերի և/կամ տեղեկատվության ուսումնասիրությունը կսկսվի վճարումից անմիջապես հետո:

 

 Բանկային վավերապայմանների հղում