Հայտնում ենք, որ դեղերի գրանցամատյանը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցում ստացած դեղերի ռեգիստր է, որը ներառում է դեղի առևտրային և համընդհանուր անվանումները, դեղաձևը, դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը), արտադրողը, արտադրողի երկիրը, ATC ծածկագիրը և/կամ տեսակային պատկանելությունը, գրանցման հավաստագրի համարը, գրանցման ժամկետը, բացթողման կարգը, գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ անվանումը և գտնվելու վայրը: «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն դեղերի գրանցման ժամանակ հաստատվում եննաև դեղի առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթը, պիտակը, մակնիշը (այդ թվում` գունավոր պատկերների տեսքով), բժշկական կիրառման հրահանգը (դեղի ընդհանուր բնութագիրը) և օգտագործման հրահանգը (ներդիր-թերթիկը), որոնք հասանելի են http://www.pharm.am կայք-էջի «Գրանցված դեղերի տեղեկատու» բաժնում: Այսպիսով, դեղի գրանցման վերաբերյալ վերջնական եզրակացության համար գրանցամատյանում տվյալների առկայությունը բավարար չէ, անհարժեշտ է նաև ստուգել հաստատված առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթին, պիտակին և օգտագործման հրահանգին (ներդիր-թերթիկը) համապատասխանություն:

 

Դեղերի գրանցամատյան (01.12.2017-31.12.2017թ)

Դեղերի գրանցամատյան (01.11.2017-30.11.2017թ)

Դեղերի գրանցամատյան (01.10.2017-31.10.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.09.2017-30.09.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.08.2017-31.08.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.07.2017-31.07.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.06.2017-30.06.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.05.2017-31.05.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.04.2017-30.04.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.03.2017-31.03.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.02.2017-28.02.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (01.01.2017-31.01.2017թ.)

Դեղերի գրանցամատյան (լրամշակված տարբերակ, 31.12.2016թ. դրությամբ)