Դեղերի գրանցամատյանը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով գրանցում ստացած դեղերի ռեգիստր է, որը ներառում է դեղի առևտրային և համընդհանուր անվանումները, դեղաձևը, դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը), արտադրողը, արտադրողի երկիրը, ATC ծածկագիրը և/կամ տեսակային պատկանելությունը, գրանցման հավաստագրի համարը, գրանցման ժամկետը, բացթողման կարգը, գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ անվանումը և գտնվելու վայրը,  դեղի առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթը, պիտակը, մակնիշը (այդ թվում` գունավոր պատկերների տեսքով), բժշկական կիրառման հրահանգը (դեղի ընդհանուր բնութագիրը) և օգտագործման հրահանգը (ներդիր-թերթիկը), որոնք հասանելի են http://www.pharm.am կայք-էջի «Դեղերի գրանցամատյան» բաժնում: Այս բաժնում ներկայացված է նշված ժամանակահատվածում գրանցամատյանում ընդգրկված գրանցված դեղերի ցանկը: Դեղի գրանցման վերաբերյալ վերջնական եզրակացության համար ցանկի տվյալները բավարար չեն, անհրաժեշտ է նաև ստուգել գրանցամատյանում առկա առաջնային և (կամ) արտաքին փաթեթին, պիտակին և օգտագործման հրահանգին (ներդիր-թերթիկը) համապատասխանությունը:

 
Download this file (Register_total_arm_up_to_30.06.24.pdf)Բեռնել[լրամշակված տարբերակ, 30.06.2024թ. դրությամբ]