ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 1.  ՀՀ դեղերի ներմուծման ինվոյսների փորձաքննություն՝ դրանցում թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների առկայությունը  կամ բացակայությունը հաստատելու նպատակով,

 2. Դեղերի և դեղանյութերի ՀՀ ներկրման և ՀՀ-ից արտահանման վերահսկումթմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի հաշվառման նպատակով:

 3. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ՀՀ ներկրման և ՀՀ-ից արտահանման վերահսկում ու կանոնակարգում՝  ներմուծման և արտահանման  հավաստագրերի պատրաստում և ՀՀ ԱՆ ստորագրման տրամադրում, 

 4. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերիև դրանց պրեկուրսորների  ներմուծման և արտահանման հավաստագրերի միջպետական փոխանակության ապահովում:

 5. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ներմուծման վերաբերյալ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմում:

 6. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի տարեկան պահանջարկի (քվոտաների)հաշվարկ ու ներկայացում ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների հսկման միջազգային կոմիտե՝ հաստատման

 7. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Ազգային ցանկի պարբերական վերանայմանը մասնակցություն:

 8. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության վերահսկման ու կասեցման միջազգային պարտավորությունների իրականացման աշխատանքներին  մասնակցություն:

 9. ՀՀ պետական կառավարմանինչպես նաև այլ կազմակերպությունների, քաղաքացիների  կողմից ներկայացված դեղերի և դեղանյութերի վերաբերյալ հարցադրումներին տեղեկատվության տրամադրում:

 10. ԱՀԿ-ի , ՄԱԿ-ի Թմրամիջոցների հսկման միջազգային կոմիտեի թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր հանդիսացող դեղերի շրջանառությանը վերաբերվող  ամենամյա հարցաշարերի լրացում

 11. Մասնակցություն ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ՀՀ  դեղագործական և առողջապահական կազմակերպություններում անցկացվող մասնագիտական ստուգումներին և ուսումնասիրություններին ;

 12. Մասնակցություն դեղային քաղաքականության, այդ թվում նաև թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորներիշրջանառությանը վերավերվող   օրենսդրության մշակման աշխատանքներին

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Հասմիկ Էդուարդի Մարտիրոսյան

Դեղագետ

Հեռախոս` (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

էլ. փոստ`

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ`

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 3. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 4. «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 5. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 6. Հայաստանի Հանրապետությունում հuկման ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրuորների կազմը (ցանկը) հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի oգոuտոuի 21-ի N 1129-Ն որոշումը

 7. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, բժշկական օգնության և սպասարկման, բժշկական միջին մասնագիտական ու բարձրագույն կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշումը

 8. Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության uոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1717-Ն որոշումը

 9. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող դեղատոմuային ձևաթղթերը հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001 թվականի oգոuտոuի 14-ի N 759 որոշումը

 10. Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման կարգը և այդ գովազդին ներկայացվող պահանջները հաuտատելու մաuին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1608-Ն որոշումը

 11. Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության սահմանած` դրանց պրեկուրսորների արտադրության, արտահանման, ներմուծման կամ մեծածախ առեվտրի իրականացման լիցենզավորման կարգերը եվ այդ գործունեությունների իրականացման լիցենզիաների ձևերը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2011 թվականի մարտի 18-ի N 281-Ն որոշումը

 12. Թմրամիջոցների եվ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի եվ դրանց պրեկուրսորների շրջանառության կանոնները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի N 270-Ն որոշում

 13. ՀՀ տարածքում դեղատոմuերի դուրuգրման և դեղերի բացթողման կարգը հաuտատելու մաuին Հայաuտանի Հանրապետության ԱՆ-ի 2002 թվականի փետրվարի 26-ի N 100 հրամանը

 14. «Թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն (հոգեմետ) նյութերի մանր, խոշոր և առանձնապեu խոշոր չափերը uահմանելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2007 թվականի հունվարի 19-ի N 59-Ն հրամանը

 15. Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի ապրիլի 13-ի N07-Ն և դրա մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 2018 թվականի մայիսի 31-ի N14-Ն հրամանները

 16. «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի հատկացման կարգը հաuտատելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի N 74-Ն հրամանը

 17. Թմրամիջոցների մասին ՄԱԿ-ի 1961 թվականի միասնական կոնվենցիա` 1972 թվականի արձանագրության համապատասխանությամբ կատարված փոփոխություններով և լրացումներով

 18. Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապoրինի շրջանառության դեմ պայքարի մաuին ՄԱԿ-ի 1988 թվականի դեկտեմբերի 19-ի Կոնվենցիան

 19. Հոգեմետ նյութերի մաuին 1971 թվականի Կոնվենցիան

 20. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013թ. սեպտեմբերի 20-ի N52-Ն և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի 2013թ. սեպտեմբերի 24-ի N416-Ն համատեղ հրամանը թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պատրաստուկների ներմուծման և արտահանման հավաստագրերի ձևերը հաստատելու մասին 

 21. Հրաման 2022 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 029-Ա-22 Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից տրամադրվող վճարովի ծառայությունների գնացուցակը հաստատելու մասին