ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 1. Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների (ԴԿԱ) դիտարկում՝  ներառյալ ԴԿԱ մասին տեղեկատվության հավաքագրում, գնահատում և կառավարում

 2. Դեղերի կիրառումից առաջացած անվտանգության այլ տեղեկատվության՝ ներառյալ ազդեցության բացակայության, որակի  կամ կեղծված լինելու կասկածի մասին տեղեկատվության  հավաքագրում, գնահատում և կառավարում

 3. Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների տվյալների ազգային բանկի վարում

 4. Ռիսկերի կառավարման պլանի փորձաքննություն և ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների կառավարում

 5. Դեղերի անվտանգության վերաբերյալ հրապարակվելիք տեղեկատվության փորձաքննություն և հաստատում

 6. Անվտանգության հաշվետվության փորձաքննություն

 7. Ազդանշանի բացահայտում և կառավարում

 8. Դեղի հետգրանցումային անվտանգության փոփոխությունների փորձաքննություն

 9. Դեղերի շրջանառության կարգավորման շրջանակներում  անվտանգության եզրակացության տրամադրում

 10. Դեղերի անվանգության վերաբերյալ հաղորդակցության ապահովում

 11. Դեղազգոնության վերաբերյալ  իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, նյութերի  մշակում  և տարածում,
 12. "Դեղերի անվտանգությունը" հաղորդաթերթի ստեղծում

 13. Դեղերի անվտանգության շրջանակներում մասնագիտական գրականության և տեղեկատվական  աղբյուրների մշտադիտարկում

 14. Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների և դեղերի անվտանգության վերաբերյալ այլ խնդիրների հաղորդման թեժ գծի վարում

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Նարինե Մկրտիչի Հովհաննիսյան

 Բժիշկ

 Հեռախոս` (+374 60) 83-00-73,  (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

 ԹԵԺ ԳԻԾ` (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

 էլ. փոստ` , 

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունները և մասնագիտական դիտարկումները կազմակերպող և իրականացնող մարմին նշանակելու մասին 2019 թ. փետրվարի 28-ի N150-Ն որոշումը

 3. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2001թ. ապրիլի 25-ի N347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N162-Ն որորոշումը

 4. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2019թ. փետրվարի 28-ի N166-Ն որոշումը

 5. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի կողմնակի ազդեցությունների, արդյունավետության բացակայության, սխալ օգտագործման և կեղծված լինելու կասկածի մասին դեպքերը արձանագրելու, դրանց մասին հայտնելու, դեղերի կողմնակի ազդեցությունների հավաքման, տեղեկացման, դիտարկման, հաշվետվությունների ներկայացման, տվյալների վերլուծության կարգը, դեղերի կողմնակի ազդեցությունների գրանցամատյանի և դեղի կողմնակի ազդեցության, արդյունավետության բացակայության, որակի կամ կեղծման կասկածի քարտ-հայտագրի ձևերը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թ. մայիսի 17-ի թիվ 23-Ն հրամանը

 6. Դեղերի անվտանգության դիտարկման ուղեցույց

 7. Հրաման 2022 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 029-Ա-22 Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից տրամադրվող վճարովի ծառայությունների գնացուցակը հաստատելու մասին

 

ԴԵՂԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ