ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

1.      Մասնակցություն Հայաստանում դեղերի գների պետական կարգավորման համակարգի մշակման աշխատանքներին  (առկա փորձի ուսումնասիրություն և վերլուծություն, նորմատիվ փաստաթղթերի նախագծերի մշակում):

2.      Ֆարմակոէկոնոմիկական (կլինիկա-ծախսային արդյունավետության) հետազոտությունների իրականացման մեթոդների`

2.1.   “Ծախսարդյունավետություն” վերլուծություն (CEA),

2.2.   “Ծախսերի օգտակարություն” վերլուծություն (CUA),

2.3.   “Նվազագույն ծախս” վերլուծություն (CMA),

2.4.   “Ծախս-օգուտ” վերլուծություն (CBA)

2.5.   “Բյուջեի վրա թողած ազդեցության” վերլուծություն (BIA)

2.6.   գիտա-մեթոդական հիմունքների մշակում,

   • Ֆարմակոէկոնոմիկական վերլուծությունների իրականացման մեթոդների կիրառման հարցերին վերաբերող մեթոդական ուղեցույցի մշակում,

   •   ՀՀ բնակչության դեղապահովման արդյունավետ համակարգի մշակման գործընթացներում ֆարմակոէկոնոմիկական վերլուծությունների (մեթոդների) կիրառման հարցերին վերաբերող մեթոդական ուղեցույցի մշակում,

   • Դեղագործության ոլորտի կազմակերպությունների համապատասխան մասնագետների, կառավարիչների, բժիշկների, ասպիրանտների, հետազոտողների, որոշում կայացնողների, դասավանդողների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում (Ֆարմակոէկոնոմիկայի հիմունքներ),

3. Ծախսերի կառավարման հիմնախնդիրները դեղագործության ոլորտի կազմակերպություններում (դեղ արտադրող և ներմուծող կազմակերպություններ, դեղատներ).

3.1.   Կառավարչական հաշվառման մեթոդական ուղեցույցի մշակում,

3.2.   Դեղագործության ոլորտի կազմակերպությունների հաշվապահների և ֆինանսական կառավարիչների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում (արտադրանքի, ծառայության ինքնարժեքի հաշվարկում և հաշվառում).

4. Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները դեղագործության ոլորտի կազմակերպություններում (դեղ արտադրող և ներմուծող կազմակերպություններ, դեղատներ).

4.1.   Ֆինանսական կառավարման մեթոդական ուղեցույցի մշակում,

4.2.   Դեղագործության ոլորտի կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարիչների, մենեջերների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում (ֆինանսական կառավարման հիմունքները, ոլորտի կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսատնտեսական վերլուծության իրականացման հիմնահարցերը),

5. Դեղագործության ոլորտում պոտենցիալ ներդրողների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում, տրամադրում, ինչպես նաև տեղեկատուների, ձեռնարկների և այլ նյութերի հրատարակում.

6. Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաներիփորձագիտական կենտրոնի կողմից մատոցվող ծառայությունների ինքնարժեքների և գների հաշվարկում և վերլուծությունների իրականացում:

 

ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Գառնիկ Կարապետի Հարությունյան

Տնտեսագետ (առողջապահության էկոնոմիկա), ֆինանսիստ

Հեռախոս` (+374 10) 231682, 230896, 234732, 232091 120

Ֆաքս՝ (+374 10) 232942

էլ. փոստ`   

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ`

 1. «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

 2. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը